FBD Financieel professionals

Algemene voorwaarden FBD Academie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door FBD Academie, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 4. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd.
 2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever (“de opdracht”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
 4. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
 5. hetzij, indien een opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft terugontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging of overeenkomst mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
 6. hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht wel of niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop met de uitvoering van die opdracht een aanvang is gemaakt, bijvoorbeeld doordat door Opdrachtgever de medewerker van Opdrachtnemer, welke al dan niet bij derden is ingehuurd, daadwerkelijk tewerk is gesteld.

 Artikel 3: Tarieven

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief accommodatie- en cateringkosten voor sessies/workshops/besprekingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Boven het tarief dat FBD Academie in rekening brengt, zal opdrachtgever alle kosten verschuldigd zijn, die voor FBD ontstaan, doordat de opdrachtgever na het geven van de opdracht wijzigingen daarin aanbrengt.

 Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met eventuele hulp van derden, die hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zullen verrichten. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van deze derden en selecteert aan de hand van de aan Opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare derden enerzijds en van de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een door Opdrachtnemer op te dragen werkzaamheden aan een derde, deze derde te betrekken bij andere dan de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, anders dan na overleg met en schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.
 3. Indien de opdrachtnemer niet kan uitvoeren vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 4. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede Opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat, eventueel overeengekomen termijnen gelden niet als fatale termijnen.

Artikel 5: Annulering van de opdracht

 1. Overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.
 2. Annulering van een opdracht dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden. De datum van ontvangst door Opdrachtnemer geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
 3. In afwijking van dit artikel 4 geldt dat, indien Opdrachtnemer ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever bindende afspraken met derden heeft gemaakt, de kosten daarvoor bij annulering door Opdrachtgever volledig dienen te worden voldaan.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds had plaatsgevonden

Artikel 6: Betaling

 1. Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Tenzij anders overeengekomen, door overschrijving op de rekening van Opdrachtnemer, zonder aftrek, korting of verrekening.
 2. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.
 3. Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten voor opdrachtgever uit te sluiten.
 4. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen Opdrachtnemer heeft geleverd, respectievelijk de waarde van de factuur die betrekking heeft op het verrichten van de opdracht, waarin de oorzaak van de schade is gelegen per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
 2. In gevallen waarin Opdrachtnemer geen beroep kan doen op de beperking van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de bedragen die door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer worden uitgekeerd. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. Onder Opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen de door Opdrachtnemer ingezette derden.
 3. Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de Opdrachtgever, zijn de door Opdrachtnemer ingezette derden dan wel door het werken met zaken, derden van de Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze schade (mede) is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van deze door de Opdrachtnemer ingezette derden.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze(n) te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.

 Artikel 8: Intellectuele eigendom

Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen, in gebruik te geven of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer worden alle verplichtingen van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever opgeschort. Partijen zullen alsdan overleggen om tot een voor beiden acceptabele situatie c.q. aanpassing van de overeenkomst te komen. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden, dan hebben Opdrachtnemer en Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een –alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen- redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet schadeplichtig
 2. Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van Opdrachtnemer gelden onder meer: onverwachte afwezigheid van eigen docenten van Opdrachtnemer of van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden (bijvoorbeeld door ziekte), stakingen, extreme weersomstandigheden, extreme verkeerssituaties, onderbrekingen van digitale lessen als gevolg van oorzaken van buitenaf (bijvoorbeeld storingen in het internet, of ingrepen door Opdrachtnemer als gevolg van dreigende veiligheidsinbreuken op het internet), storingen in nutsvoorzieningen, terreurdreigingen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 Artikel 10: Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen veertien dagen na factuurdatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 15.1 bedoeld.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te laten verbeteren dan wel opnieuw te laten verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 15.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11: Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat

Opdracht nemende opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd-onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Geheimhouding
Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit de correcte uitvoering van de opdracht vereist.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 Artikel 14: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden van FBD Academie worden meegezonden bij offerte of aanbieding van opdrachtnemer aan opdrachtgever
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws of interessante blogs? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ook interessant

Klachtenprocedure

Algemene voorwaarden FBD Academie

Algemene Voorwaarden

Privacystatement

Disclaimer

Algemene voorwaarden FBD Academie

Solliciteren

Aanmelden

Voor Algemene voorwaarden FBD Academie

Plan een belafspraak

Laat je gegevens achter en
wij bellen je z.s.m. terug.

Neem contact op

Laat een bericht achter