FBD Financieel professionals

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden FBD B.V.
Versie 2018

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1           Definities

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

FBD: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FBD B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7609 RD) Almelo aan de Twentepoort West 10, alsmede aan FBD B.V. gelieerde derden, waaronder FBD Particulieren B.V., die de Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie FBD een aanbieding doet, offerte uitbrengt of waarmee FBD een detacherings-, of andersoortige overeenkomst sluit dan wel op andere wijze een samenwerking, anders dan uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst, aangaat in de ruimste zin van het woord.
Professional: de natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een arbeidsovereenkomst of als zelfstandige werkzaamheden bij Opdrachtgevers verricht.
Kandidaat: de natuurlijke- of rechtspersoon die als financiële professional ingevolge een Wervingsovereenkomst door FBD aan een Opdrachtgever wordt voorgesteld.
Klant: de Opdrachtgever, Professional, Kandidaat en/of enig andere natuurlijke- of rechtspersoon met wie FBD een Overeenkomst aangaat.
Detacheringsovereenkomst: de overeenkomst tussen FBD en een Opdrachtgever waarbij FBD Professionals bij Opdrachtgever detacheert.
Detacheringsvergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever aan FBD is verschuldigd over de door de gedetacheerde Professional gewerkte uren.
Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen FBD en een Professional op grond waarvan FBD voor een naar verwachting eenmalige opdracht bemiddelt ten behoeve van een door Professional met een opdrachtgever te sluiten overeenkomst van opdracht.
Bemiddelingsvergoeding: de vergoeding die de Professional aan FBD is verschuldigd over de door de Professional bij diens opdrachtgevers gedeclareerde uren in het kader van werkzaamheden voortvloeiende uit bemiddeling en acquisitie door FBD ingevolge een Bemiddelingsovereenkomst.
Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen FBD en een Professional die als zelfstandig ondernemer met FBD een samenwerkingsovereenkomst sluit uit hoofde waarvan de Professional  gebruik kan maken van het netwerk en de goede naam van FBD om zelf opdrachten te verkrijgen, alsmede gebruik te maken van de kennis en kunde die FBD middels Themadagen ter beschikking stelt, alsmede de mogelijkheid tot verdere cursussen en opleidingsmogelijkheden die FBD via haar netwerk aanbiedt.
Themadagen: speciaal voor de Professional met wie een Samenwerkingsovereenkomst is gesloten, door FBD georganiseerde dagen gericht op netwerken en kennisdeling.
Samenwerkingsvergoeding: de vergoeding die de Professional uit hoofde van de wederzijdse verplichtingen zoals overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst aan FBD is verschuldigd over de door de Professional bij diens opdrachtgevers gedeclareerde uren.
Wervingsovereenkomst: de overeenkomst tussen FBD en een Opdrachtgever om conform de behoefte van Opdrachtgever een Professional als Kandidaat te werven, selecteren en voor te dragen.
Wervingsvergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever aan FBD is verschuldigd ter zake van het tot stand komen van een rechtsverhouding met een Kandidaat in het kader van een Wervingsovereenkomst.
Overeenkomst: de Detacherings-, Bemiddelings-, Samenwerkings-, of Wervingsovereenkomst dan wel andersoortige overeenkomsten gesloten tussen FBD en een of meerdere Klanten.

        Artikel 2           Werkingssfeer

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes zijdens FBD alsmede op iedere Overeenkomst die FBD met een Klant aangaat.
 2. FBD bedingt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor de door haar in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden komen op grond van de Algemene Voorwaarden zelfstandige rechten toe en zij kunnen derhalve jegens een ieder met uitzondering van FBD een zelfstandig beroep doen op de onderhavige bepalingen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.
 4. FBD is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen waarna de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de rechtsverhouding met de Klant van toepassing zijn.
 5. ​Wanneer één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverbindend blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige bepalingen onverminderd in stand blijven. FBD zal in dat geval een nieuwe bepaling of bepalingen formuleren die naar inhoud, aard en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de onverbindende bepaling of bepalingen, maar waarbij geen sprake is van onverbindendheid.

        Artikel 3           Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van FBD zijn geheel vrijblijvend, behoudens het geval de aanbieding of offerte uitdrukkelijk herroeping door FBD uitsluit gedurende een bepaalde termijn.
 2. Eerst nadat FBD een aanvaarding van een aanbod of offerte schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien zij is begonnen met de uitvoering van de beoogde Overeenkomst, komt daadwerkelijk een Overeenkomst tot stand. Tot dat moment is FBD gerechtigd alsnog het aanbod of de offerte in te trekken, zonder dat de Klant daar enig recht op nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken aan kan ontlenen.
 3. De in een aanbod of offerte vermelde prijzen zijn, behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, exclusief btw of andere heffingen van overheidswege.
 4. Voor zover de vermelde prijzen en bedragen zijn gebaseerd op informatie van de Klant, komt een eventuele prijsverhoging wegens onjuiste of onvolledige informatie voor rekening en risico van de Klant.
 5. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of offerte een verhoging optreedt in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies, heffingen van overheidswege of andersoortige kostprijsbepalende factoren, is FBD gerechtigd de meerkosten aan de Klant door te berekenen. FBD zal de Klant in dat geval onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke verhoging.
 6. Indien een Overeenkomst met meer dan één Klant wordt gesloten, zijn alle contractuele wederpartijen van FBD hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verbintenissen zoals die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 7. Eventuele termijnen voor levering door FBD zijn telkens bij benadering overeengekomen en zijn derhalve niet fataal. Bij overschrijding door FBD van een overeengekomen leveringstermijn, dient de Klant FBD schriftelijk voorzien van een deugdelijke toelichting en onderbouwing in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn, doch minstens 14 dagen, te gunnen om alsnog na te komen.

Hoofdstuk 2: Detachering

Artikel 4           Duur en einde van de Detacheringsovereenkomst

 1. Behoudens het geval partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de Detacheringsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd en is deze niet tussentijds opzegbaar.
 2. In afwijking van hetgeen in het voorgaande artikellid is bepaald, is FBD gerechtigd de Detacheringsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
  1. Opdrachtgever in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meerdere op haar rustende verplichtingen jegens FBD;
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze FBD gerede grond geeft voor de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen te vrezen;
  3. Opdrachtgever FBD gerede grond geeft te vrezen voor de veiligheid, gezondheid of andersoortige gerechtvaardigde belangen zijdens een gedetacheerde Professional en dit gerechtvaardigde belang onmiddellijke beëindiging van de Detacheringsovereenkomst vereist;
  4. De rechtsverhouding tussen FBD en de Professional eindigt en FBD dientengevolge niet langer in staat geacht kan worden nog langer de Professional ingevolge de Detacheringsovereenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 3. Indien FBD op grond van voorgaand artikellid de Detacheringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, komt Opdrachtgever ter zake geen recht op nakoming, schadevergoeding, opschorting, verrekening of andersoortige aanspraken toe, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. FBD is in de gevallen zoals in het voorgaande artikellid beschreven tevens gerechtigd om van Opdrachtgever aanvullende zekerheden te verlangen.

        Artikel 5           Informatieplicht Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich, zowel op verzoek van FBD als op eigen initiatief, tijdig en volledig inlichtingen te verschaffen omtrent al hetgeen redelijkerwijs van belang kan worden geacht voor de uitvoering van de Detacheringsovereenkomst. Onder dergelijke relevante omstandigheden kan onder meer worden begrepen: de van toepassing- of algemeen verbindend verklaring van een nieuwe- of gewijzigde cao, bedrijfssluitingen, collectieve vrije dagen of andersoortige collectieve voorwaarden anders dan bij cao bepaald welke van belang kunnen zijn in het kader van de toepassing van art. 8 WAADI, een significante afwijking van door de Professional van de voorziene arbeidsomvang, bedrijfsongevallen, ziekte van de Professional, structureel- dan wel incidenteel onbehoorlijk functioneren van de Professional, de re-integratie van de Professional of diens voortgang in een verbetertraject, klachten van de Professional die bij Opdrachtgever zijn ingediend of enige andere omstandigheid waarvan Opdrachtgever begreep of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat deze van belang zou kunnen zijn voor de verplichtingen van FBD jegens de Professional of andersoortige gerechtvaardigde belangen zijdens FBD. In het bijzonder verplicht Opdrachtgever zich op eerste verzoek van FBD volledige inzage te geven in haar administratie en deze voor zover relevant in afschrift over te leggen teneinde FBD in staat te stellen de door de Professional gewerkte uren vast te stellen dan wel hetgeen in dat kader is vastgelegd te controleren.
 2. Opdrachtgever vrijwaart FBD, althans stelt haar schadeloos, voor eventuele schade en aanspraken tot schadevergoeding door de Professional of derden voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met een onvolledige, onjuiste of niet-tijdige informatievoorziening door of namens Opdrachtgever.

        Artikel 6           Zorgvuldigheid en uitvoering Detacheringsovereenkomst

 1. Opdrachtgever verplicht zich jegens de Professional dezelfde (zorgvuldigheids)normen in acht te nemen als die zij, mede op grond van het goed werkgeverschap, jegens de bij haar in dienstverband werkzame personen in acht dient te nemen c.q. in acht zou dienen te nemen. Opdrachtgever zal zich bij de invulling van de samenwerking met de Professional door deze (zorgvuldigheids)normen laten leiden. In dat kader dient Opdrachtgever in ieder geval zorg te dragen voor een veilige en geschikte werkomgeving in de ruimste zin van het woord conform de daaraan ingevolge wet- en regelgeving te stellen eisen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart FBD, althans stelt FBD geheel schadeloos ter zake van vorderingen tot nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken door de Professional voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met een schending van de in voorgaand artikellid benoemde verplichtingen zijdens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart FBD, althans stelt FBD geheel schadeloos ter zake van vorderingen tot nakoming, schadevergoeding of andersoortige aanspraken door derden voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met een doen of nalaten zijdens de Professional.
 4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Professional op andere wijze in te zetten dan zoals in de Detacheringsovereenkomst is voorzien. Zo is het Opdrachtgever onder meer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de Professional bij een (al dan niet aan Opdrachtgever gelieerde) derde te werk te stellen, buiten Nederland te werk te stellen of deze andere werkzaamheden te laten verrichten dan in de Detacheringsovereenkomst is overeengekomen.

        Artikel 7           Detacheringsvergoeding

 1. Opdrachtgever is conform de Detacheringsovereenkomst aan FBD verschuldigd te voldoen de Detacheringsvergoeding over de door de Professional gewerkte uren.
 2. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever verschuldigde Detacheringsvergoeding is de administratie van FBD doorslaggevend.

        Artikel 8           Overnameverbod

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan met een door FBD gedetacheerde Professional direct of indirect via een aan Opdrachtgever gelieerde derde: een arbeidsovereenkomst aan te gaan, deze Professional op basis van een overeenkomst van opdracht of een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, dan wel anderszins een samenwerking met de Professional – daaronder mede begrepen aan de Professional gelieerde derden – aan te gaan, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Voorgaand artikellid is niet van toepassing indien meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds het eindigen van de Detacheringsovereenkomst, of indien partijen schriftelijk uitdrukkelijk een optie tot overname van de gedetacheerde Professional zijn overeengekomen.
 3. Bij overtreding van het overnameverbod zoals in het onderhavige artikel bepaald, zal Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ten bedrage ad € 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 per dag voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de bevoegdheid zijdens FBD om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Hoofdstuk 3 Bemiddeling

Artikel 9           Verplichtingen en vrijwaringen

 1. FBD verplicht zich in het kader van een Bemiddelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen in te spannen ten behoeve van de Professional op het gebied van bemiddeling en acquisitie met opdrachtgevers.
 2. De Professional verplicht zich alle in redelijkheid van hem te vergen medewerking te zullen verlenen teneinde FBD in staat te stellen de Bemiddelingsovereenkomst behoorlijk na te komen. In dat kader verplicht de Professional zich onder meer zowel op eerste verzoek van FBD als op eigen initiatief informatie en inlichtingen te verstrekken waarvan zij weet c.q. redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang zijn voor de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst.
 3. De werkzaamheden zijdens FBD beperken zich tot het in contact brengen van de Professional met een potentiële opdrachtgever. FBD is ingevolge de Bemiddelingsovereenkomst uitdrukkelijk geen partij bij de totstandkoming van een rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever, noch is FBD partij bij- of verantwoordelijk voor de onderhandelingen voorafgaand aan deze totstandkoming, de voorwaarden waaronder de rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever tot stand komt of de wijze waarop de Professional uiteindelijk de tussen hem en een opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst uitvoert.
 4. De Professional garandeert dat hij als ondernemer voor de inkomstenbelasting kwalificeert.
 5. De Professional blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hem rustende verplichtingen krachtens fiscale- en sociale wet- en regelgeving. De Professional vrijwaart FBD, althans stelt haar schadeloos, voor alle schade voortvloeiende uit,  dan wel verband houdende met de onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege.

        Artikel 10         Duur en beëindiging Bemiddelingsovereenkomst

 1. Behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt de Bemiddelingsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd en is deze niet tussentijds opzegbaar.
 2. In afwijking van hetgeen in het voorgaande artikellid is bepaald, is FBD gerechtigd de Bemiddelingsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
  1. De Professional in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meerdere op haar rustende verplichtingen jegens FBD;
  2. De Professional in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze FBD gerede grond geeft voor de nakoming door de Professional van de op haar rustende verplichtingen te vrezen;
  3. De Professional in redelijkheid niet langer geacht kan worden de gewenste hoedanigheden, kwaliteiten of representativiteit te bezitten welke zijn vereist voor een behoorlijke taakvervulling als interim professional, zulks ter exclusieve beoordeling van FBD;
 3. Indien FBD op grond van voorgaand artikellid de Bemiddelingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, komt de Professional ter zake geen recht op nakoming, schadevergoeding, opschorting, verrekening of andersoortige aanspraken toe, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. FBD is in de gevallen zoals in het voorgaande artikellid beschreven tevens gerechtigd aanvullende zekerheden van de Professional te verlangen.

        Artikel 11         Bemiddelingsvergoeding

 1. De Professional is conform de Bemiddelingsovereenkomst aan FBD verschuldigd te voldoen de Bemiddelingsvergoeding in het geval FBD actief is geweest ten behoeve van de bemiddeling en acquisitie tussen de Professional en een opdrachtgever en tussen de Professional of een aan de Professional gelieerde derde direct- dan wel indirect een rechtsverhouding aangaat met de betreffende opdrachtgever of een aan die opdrachtgever gelieerde derde. In geval geen rechtsverhouding tot stand is gekomen is de Professional een vergoeding verschuldigd voor de door FBD verrichte inspanningen, welke nader zullen worden bepaald in de Bemiddelingsovereenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke afspraak in de Bemiddelingsovereenkomst zal de Professional een redelijke vergoeding verschuldigd zijn, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de omvang van de door FBD verrichte werkzaamheden. Op de vergoeding in de zin van de voorgaande twee volzinnen zijn de bepalingen omtrent de Bemiddelingsvergoeding van overeenkomstige toepassing, behoudens het geval de betreffende bepaling zich naar letter of aard daartegen verzet.
 2. Het enkele feit dat FBD actief is geweest ten behoeve van de bemiddeling en acquisitie door de Professional van een opdrachtgever, leidt bij het aangaan van een rechtsverhouding met die opdrachtgever tot verschuldigdheid van de Bemiddelingsvergoeding, ongeacht eventuele andere contacten tussen de Professional en de betrokken opdrachtgever buiten FBD om.
 3. De Professional is tevens de Bemiddelingsvergoeding conform de Bemiddelingsovereenkomst verschuldigd indien de in het eerste artikellid bedoelde rechtsverhouding tot stand komt in een periode van 12 maanden na het eindigen van de Bemiddelingsovereenkomst.
 4. De berekening van de verschuldigde Bemiddelingsvergoeding geschiedt over de door de Professional aan de opdrachtgever gedeclareerde uren, behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Voor de bepaling van de door de Professional verschuldigde Bemiddelingsvergoeding is de administratie van FBD doorslaggevend. De Professional is verplicht op eerste verzoek van FBD volledige inzage in de administratie te geven en voor zover relevant daarvan afschrift te verstrekken teneinde FBD in de gelegenheid te stellen de gedeclareerde uren vast te stellen dan wel de vastlegging van deze uren te controleren.

Hoofdstuk 4 Samenwerkingsovereenkomst

Artikel 12         Verplichtingen en vrijwaringen

 1. FBD verplicht zich in het kader van een Samenwerkingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen in te spannen ten behoeve van de Professional om haar netwerk in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden, alsmede haar goede naam in onder meer de financiële sector in te zetten ten behoeve van de Professional. Voorts verplicht FBD zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen om de Professional opleiding en ondersteuning te bieden. De Professional verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen om FBD in staat te stellen de verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst na te komen.
 2. De Professional met wie FBD een Samenwerkingsovereenkomst sluit staat ervoor in een zelfstandig ondernemer te zijn die bekend is met de risico’s en verplichtingen die horen bij het ondernemerschap, alsmede te gelden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. FBD is uitdrukkelijk geen partij bij de totstandkoming en uitvoering van een rechtsverhouding tussen de Professional en een derde uit hoofde waarvan de Professional werkzaamheden verricht, noch is FBD partij bij- of verantwoordelijk voor de onderhandelingen voorafgaand aan deze totstandkoming, de voorwaarden waaronder de rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever tot stand komt of de wijze waarop de Professional uiteindelijk de tussen hem en een opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst uitvoert.
 3. De Professional blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hem rustende verplichtingen krachtens fiscale- en sociale wet- en regelgeving. De Professional vrijwaart FBD, althans stelt haar schadeloos, voor alle schade voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met de onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege.

        Artikel 13         Duur van de overeenkomst

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geldt de Samenwerkingsovereenkomst als overeengekomen voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden.
 2. In afwijking van hetgeen in het voorgaande artikellid is bepaald, is FBD gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
  1. De Professional in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meerdere op haar rustende verplichtingen jegens FBD;
  2. De Professional in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze FBD gerede grond geeft voor de nakoming door de Professional van de op haar rustende verplichtingen te vrezen;
  3. De Professional in redelijkheid niet langer geacht kan worden de gewenste hoedanigheden, kwaliteiten of representativiteit te bezitten welke zijn vereist voor een behoorlijke taakvervulling als interim professional, zulks ter exclusieve beoordeling van FBD;
 3. Indien FBD op grond van voorgaand artikellid de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, komt de Professional ter zake geen recht op nakoming, schadevergoeding, opschorting, verrekening of andersoortige aanspraken toe, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. FBD is in de gevallen zoals in het voorgaande artikellid beschreven tevens gerechtigd aanvullende zekerheden van de Professional te verlangen.
 4. Indien de Professional werkzaam is voor een opdrachtgever waarbij de betreffende rechtsverhouding is ontstaan gedurende de duur van de Samenwerkingsovereenkomst, dan geldt naast hetgeen in de Samenwerkingsovereenkomst is bepaald, dat het de Professional niet is toegestaan de Samenwerkingsovereenkomst op te zeggen tegen een datum gelegen vóór het einde van de betreffende rechtsverhouding met de opdrachtgever.

 

        Artikel 14         Samenwerkingsvergoeding

 1. Voor de bepaling van de door de Professional verschuldigde Samenwerkingsvergoeding is de administratie van FBD doorslaggevend. De Professional is verplicht op eerste verzoek van FBD volledige inzage in de administratie te geven en voor zover relevant daarvan afschrift te verstrekken teneinde FBD in de gelegenheid te stellen de gedeclareerde uren vast te stellen dan wel de vastlegging van deze uren te controleren.
 2. Indien FBD naar haar mening en inzicht gerede twijfel heeft of de Professional diens verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst nakomt, is FBD gerechtigd van de Professional vervangende zekerheid te verlangen.

Hoofdstuk 5 Werving en selectie

Artikel 15         Wervingsovereenkomst          

 1. FBD verplicht zich in het kader van een Wervingsovereenkomst zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen om op verzoek van Opdrachtgever een Kandidaat te werven, selecteren en voor te dragen conform de eisen, kwaliteiten, hoedanigheden en geschiktheden zoals in de Wervingsovereenkomst opgenomen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich alle in redelijkheid van hem te vergen medewerking te zullen verlenen teneinde FBD in staat te stellen de Wervingsovereenkomst behoorlijk na te komen. In dat kader verplicht Opdrachtgever zich onder meer zowel op eerste verzoek van FBD als op eigen initiatief informatie en inlichtingen te verschaffen waarvan zij weet c.q. redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang zijn voor de nakoming van de Wervingsovereenkomst.
 3. De verplichtingen zijdens FBD ingevolge de Wervingsovereenkomst beperken zich tot de werving, selectie en voordracht van een Kandidaat. FBD is ingevolge de Wervingsovereenkomst uitdrukkelijk geen partij bij de totstandkoming van een rechtsverhouding tussen een Professional en Opdrachtgever, noch is FBD partij bij- of verantwoordelijk voor de onderhandelingen voorafgaand aan deze totstandkoming, de voorwaarden waaronder de rechtsverhouding tussen een Professional en Opdrachtgever tot stand komt of de wijze waarop de Professional uiteindelijk de tussen hem en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst uitvoert.
 4. Nu FBD uitdrukkelijk geen partij is bij een eventueel tussen de Professional en Opdrachtgever tot stand gekomen rechtsverhouding, blijven Opdrachtgever en/of de Professional te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hen rustende verplichtingen krachtens fiscale- en sociale wet- en regelgeving. Opdrachtgever en de Professional vrijwaren FBD, althans stellen haar schadeloos, voor alle schade voortvloeiende uit,  dan wel verband houdende met de onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege.

        Artikel 16         Duur en beëindiging Wervingsovereenkomst

 1. Behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt de Wervingsovereenkomst aangegaan voor de plaatsing van één of meerdere Kandidaten. De Wervingsovereenkomst is niet voortijds opzegbaar, behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. In afwijking van hetgeen in de voorgaande artikelleden is bepaald, is FBD gerechtigd de Wervingsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
  1. Opdrachtgever in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meerdere op haar rustende verplichtingen jegens FBD;
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, dan wel op enigerlei andere wijze FBD gerede grond geeft voor de nakoming door Opdrachtgever van de op haar rustende verplichtingen te vrezen;
  3. Opdrachtgever FBD gerede grond geeft te vrezen voor de veiligheid, gezondheid of andersoortige gerechtvaardigde belangen zijdens een Kandidaat en dit gerechtvaardigde belang onmiddellijke beëindiging van de Wervingsovereenkomst vereist;
 3. Indien FBD op grond van voorgaand artikellid de Wervingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, komt Opdrachtgever ter zake geen recht op nakoming, schadevergoeding, opschorting, verrekening of andersoortige aanspraken toe, behoudens het geval zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. FBD is in de gevallen zoals in het voorgaande artikellid beschreven tevens gerechtigd om aanvullende zekerheden van Opdrachtgever te verlangen.

        Artikel 17         Wervingsvergoeding

 1. Opdrachtgever is conform de Wervingsovereenkomst aan FBD verschuldigd te voldoen de Wervingsvergoeding in het geval Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde derde, direct- dan wel indirect een rechtsverhouding met een door FBD geselecteerde, geworven en/of voorgedragen Kandidaat aangaat. In geval geen rechtsverhouding tot stand is gekomen is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor de door FBD verrichte inspanningen, welke nader zullen worden bepaald in de Wervingsovereenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke afspraak in de Wervingsovereenkomst zal Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd zijn, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de omvang van de door FBD verrichte werkzaamheden. Op de vergoeding in de zin van de voorgaande twee volzinnen zijn de bepalingen omtrent de Wervingsvergoeding van overeenkomstige toepassing, behoudens het geval de betreffende bepaling zich naar letter of aard daartegen verzet.
 2. Het enkele feit dat de betreffende Kandidaat door FBD is geselecteerd, geworven en/of voorgedragen aan Opdrachtgever leidt bij het aangaan van een rechtsverhouding in de zin van voorgaand artikellid tot verschuldigdheid van de Wervingsvergoeding, ongeacht eventuele andere contacten tussen Opdrachtgever en de Kandidaat buiten FBD om.
 3. Opdrachtgever is eveneens een Wervingsvergoeding verschuldigd indien de in het eerste artikellid bedoelde rechtsverhouding tot stand komt in een periode van 12 maanden na het eindigen van de Wervingsovereenkomst.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 18         Opleiding en annulering

 1. Indien FBD met een Professional een Overeenkomst sluit betreffende een cursus of opleidingsgelegenheid, een en ander in de ruimste zin van het woord, kan deze Overeenkomst tot vier weken voor aanvang van de cursus of opleidingsgelegenheid kosteloos schriftelijk geannuleerd worden, behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een Overeenkomst zoals in het voorgaande artikellid bedoeld kan tegen betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding geannuleerd worden indien geen vier weken, doch wel minimaal twee weken voor aanvang van de cursus of opleidingsgelegenheid resteren.
 3. Een Overeenkomst betreffende een cursus of opleidingsgelegenheid, een en ander in de ruimste zin van het woord, kan niet meer geannuleerd worden indien minder dan twee weken voor aanvang van de cursus of opleidingsgelegenheid resteren.
 4. FBD behoudt zich het recht voor een cursus of opleidingsgelegenheid te annuleren indien daarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen. Ook is het FBD toegestaan een cursus of opleidingsgelegenheid op een andere datum te laten plaatsvinden of andere wijzigingen van organisatorische aard door te voeren.

        Artikel 19         Klachtplicht en vervaltermijn

 1. De Klant is verplicht alle door FBD geleverde zaken en verrichte diensten terstond te controleren en te keuren. Indien de Klant bij deze controle enig gebrek constateert, zal hij zulks onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de levering en/of de dienstverlening schriftelijk en voorzien van een gemotiveerde toelichting aan FBD melden, zulks op straffe van verval van enig recht op nakoming, herstel, schadevergoeding of andersoortige aanspraken voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met het gebrek.
 2. Voor zover een gebrek redelijkerwijs niet geacht kan worden te zijn ontdekt ingevolge de in het voorgaande artikellid bedoelde controle en keuring, is de Klant verplicht dat gebrek onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf dagen na het moment waarop het gebrek alsnog is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, schriftelijk en voorzien van een gemotiveerde toelichting aan FBD te melden, zulks op straffe van verval van enig recht op nakoming, herstel, schadevergoeding of andersoortige aanspraken voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met het gebrek.
 3. Een tijdig en correct ingediende reclame schort de verplichtingen zijdens de Klant niet op.
 4. In het geval van een tijdig en correct ingediende reclame zal FBD het gemelde gebrek onderzoeken. De Klant is in dat kader verplicht alle medewerking en inlichtingen te verstrekken teneinde FBD in staat te stellen de aard, omvang en oorzaak van het gebrek te bepalen.
 5. Behoudens het geval het gebrek niet aan FBD toegerekend kan worden of van ondergeschikt belang is, zal FBD gehouden zijn het gebrek te herstellen. FBD is echter niet gehouden tot vergoeding van de schade voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met het gebrek. Voorgaande is slechts anders indien het gebrek het gevolg is van grove schuld of opzet zijdens FBD.
 6. Eventuele (rechts)vorderingen van een Klant voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met een (gesteld) gebrek in een levering van zaken en/of verrichting van diensten door FBD vervalt in ieder geval door het verstrijken van een termijn van 12 maanden.

        Artikel 20         Verschuldigdheid en betaling

 1. De Klant dient de factuur van FBD binnen 30 dagen volledig te hebben voldaan. Enkel een betaling aan FBD op de bankrekening zoals op de factuur gespecificeerd werkt bevrijdend.
 2. De betalingstermijn zoals vermeld op de factuur van FBD is uitdrukkelijk een fatale termijn, waardoor de Klant door bij overschrijding daarvan van rechtswege – en dus zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim geraakt. De Klant is vanaf de datum intreding verzuim tot aan de dag der algehele voldoening maandelijks, waarbij een gedeelte van een maand als één maand zal worden beschouwd, een contractuele rente ad 1,2% over de alsdan opeisbare som verschuldigd.
 3. Betalingen door of namens de Klant strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten en tot slot tot voldoening van de hoofdsom.
 4. Indien de Klant in verzuim geraakt aan zijn verplichtingen jegens FBD te voldoen, is FBD gerechtigd tevens de buitengerechtelijke (incasso)kosten op de Klant te verhalen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum ten bedrage ad € 250,00. Zulks onverminderd het recht zijdens FBD om in plaats daarvan vergoeding van de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 5. De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen jegens FBD wegens enige door FBD (vermeend) verschuldigde, doch (beweerdelijk) uitgebleven prestatie.

        Artikel 21         Aansprakelijkheid

 1. FBD zal de op haar rustende verplichtingen naar beste inzicht en vermogen nakomen. Op FBD rust te allen tijde echter enkel een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatsverbintenis.
 2. FBD is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met de omstandigheid dat een Professional in het kader van een Detacheringsovereenkomst wegens in zijn persoon gelegen omstandigheden niet langer gedetacheerd kan worden. Zulks is slechts anders indien dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. FBD beperkt zich in het kader van de Bemiddelingsovereenkomst louter tot  werkzaamheden op het gebied van bemiddeling en acquisitie bestaande uit het in contact brengen van de Professional met een potentiële opdrachtgever. De Professional is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop en de voorwaarden waaronder eventueel een overeenkomst met een opdrachtgever tot stand komt. FBD is in die rechtsverhouding uitdrukkelijk geen partij. FBD is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met de totstandkoming van een rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever noch voor schade voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met de rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever in algemene zin.
 4. FBD beperkt zich in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tot werkzaamheden op het gebied van bemiddeling, acquisitie, opleiding en ondersteuning. De Professional is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop en de voorwaarden waaronder eventueel een overeenkomst met een opdrachtgever tot stand komt. FBD is in die rechtsverhouding uitdrukkelijk geen partij. FBD is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de totstandkoming van een rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever noch voor schade voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met de rechtsverhouding tussen de Professional en een opdrachtgever in algemene zin.
 5. FBD beperkt zich in het kader van de Wervingsovereenkomst tot de werving, selectie en voordracht van Kandidaten conform de eisen, kwaliteiten, hoedanigheden en geschiktheden zoals in de Wervingsovereenkomst opgenomen. FBD is derhalve uitdrukkelijk geen partij bij of verantwoordelijk of aansprakelijk voor de onderhandelingen voorafgaand aan de totstandkoming van een rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en een Kandidaat, noch is zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een dergelijke rechtsverhouding tot stand komt. In het bijzonder is FBD niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit dan wel verband houdende met de omstandigheid dat Opdrachtgever is gebleken dat de Kandidaat toch niet –  althans in onvoldoende mate aan de gestelde eisen voldoet, althans over de gewenste kwaliteiten, hoedanigheden en geschiktheden beschikt. FBD is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit dan wel verband houdende met de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat in algemene zin.
 6. FBD is met inachtneming van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen vrijwaringen c.q. schadeloosstellingen enkel aansprakelijk voor de directe schade die de Klant of een aan haar gelieerde derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of (toerekenbaar) onrechtmatig handelen zijdens FBD. FBD is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere gevolgschade. Voorgaande is slechts anders indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens FBD.
 7. Voor zover enige aansprakelijkheid voor schade zijdens FBD mocht bestaan, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk op grond van een daartoe strekkende verzekering aan FBD zal worden uitgekeerd, dan wel, bij gebreke aan een dergelijke uitkering, tot maximaal hetgeen FBD de Klant op maandelijkse basis in rekening heeft gebracht c.q. in rekening zou brengen.
 8. De Klant dient onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand nadat hij bekend is geworden dan wel bekend had behoren te zijn met de schade waarvoor hij FBD aansprakelijk acht, FBD daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding, nakoming of andersoortige aanspraken en vorderingen.
 9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant jegens FBD, uit welken hoofde dan ook, vervallen in ieder geval, voor zover zulks niet reeds aan de orde was, één jaar na het moment waarop de Klant bekend werd, of redelijkerwijs bekend had behoren te worden met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.
 10. Indien de Professional schade veroorzaakt bij een opdrachtgever met wie de Professional een overeenkomst van opdracht heeft gesloten ten gevolge waarvan FBD reputatieschade oploopt, zulks ter beoordeling van FBD, dan is de Professional daarvoor jegens FBD volledig aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

        Artikel 22         Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatig handelen kan FBD niet worden aangerekend indien sprake is van overmacht. Eventuele schade voortvloeiende uit een overmachtssituatie komt niet voor vergoeding door FBD in aanmerking.
 2. Onder overmacht wordt, naast de daaraan krachtens wet- en jurisprudentie verbonden betekenis, mede verstaan de situatie waarin FBD of een door haar ingeschakelde derde redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden de Overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld wegens ziekte. Voorts zal onder overmacht worden verstaan de situatie waarin FBD zich geconfronteerd ziet met annulering, niet-tijdige nakoming of andersoortige tekortkomingen in de nakoming van een ten behoeve van de Overeenkomst ingeschakelde derde of leverancier met betrekking tot de door of krachtens die derde te leveren zaken of diensten.
 3. FBD zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een overmachtssituatie, waarna in onderling overleg het vervolg van de uitvoering van de Overeenkomst zal worden bepaald.
 4. Indien de overmachtssituatie die nakoming door FBD verhindert langer dan drie maanden aanhoudt, dan wel indien zulks redelijkerwijs valt te verwachten, is FBD gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. De eventuele schade voortvloeiende uit deze tussentijdse beëindiging komt in dat geval niet voor vergoeding door FBD in aanmerking.

        Artikel 23         Intellectuele- en industriële eigendom

 1. FBD behoudt zich uitdrukkelijk voor de intellectuele en industriële eigendomsrechten op door haar vervaardigde ontwerpen, schetsen, schema’s, plannen, werken, offertes of enig ander voortbrengsel welke (mede) het gevolg is van creatieve keuzes door of namens FBD.
 2. Door FBD in het kader van een Overeenkomst verstrekte adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, of andersoortige voortbrengselen zijn exclusief bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen door de Klant niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan op de wijze die partijen in de Overeenkomst hebben voorzien.
 3. Voor zover de Klant in het kader van een Overeenkomst aan FBD zaken of voortbrengselen ter beschikking stelt waarop een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van een derde rust, zal de Klant FBD vrijwaren, althans schadeloos stellen ter zake van aanspraken door die derde wegens een (vermeende) schending van diens intellectuele of industriële eigendom.

        Artikel 24         Vertrouwelijkheid, geheimhouding en teruggave

 1. Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot vertrouwelijke gegevens. Gegevens gelden als vertrouwelijk indien zulks schriftelijk is aangegeven of indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens.
 2. Voor zover de Klant aan FBD gegevens ter beschikking stelt, staat de Klant ervoor in dat zij aldus geen wet-, regelgeving, de Algemene verordening gegevensverwerking of andersoortige afspraken met betrekking tot de privacy overtreedt. De Klant vrijwaart FBD, althans stelt haar schadeloos voor eventuele aanspraken door derden tot schadevergoeding of anderszins wegens de verwerking of andersoortig gebruik van door de Klant ter beschikking gestelde gegevens.
 3. De Klant is verplicht bij het eindigen van de Overeenkomst alle ter beschikking gestelde zaken welke aan FBD toebehoren onverwijld doch uiterlijk binnen vijf dagen aan FBD te retourneren.

        Artikel 25         Boetebeding

Bij overtreding of niet-nakoming door de Klant van één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de Algemene Voorwaarden zal de Klant per overtreding of niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ten bedrage ad € 25.000,00 te vermeerderen met een bedrag ad € 5.000,00 per dag, daaronder mede begrepen een gedeelte van een dag, dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt, onverminderd de bevoegdheid zijdens FBD om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

        Artikel 26         Slotbepalingen

 1. Op de rechtsverhouding tussen FBD en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter in Rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bevoegd tot kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit, dan wel verband houdende met een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.
 2. In het geval twee of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, komt doorslaggevend gewicht toe aan hetgeen op dat vlak uitdrukkelijk is bepaald in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst geen uitdrukkelijke bepaling bevat, geldt als uitgangspunt hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden.
 3. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen en overig gedeelte en een bijzonder gedeelte toegespitst op specifieke typen Overeenkomsten. Voor zover op een rechtsverhouding bepalingen uit meerdere afdelingen van toepassing zijn, heeft de bijzondere bepaling voorrang boven de algemene bepaling. Indien op een rechtsverhouding meerdere bijzondere hoofdstukken van toepassing zijn, gelden de verschillende bepalingen naast elkaar voor zover zij niet onderling tegenstrijdig en onverenigbaar zijn. Indien daar wel sprake van is, gelden – slechts voor zover sprake is van onderlinge tegenstrijdigheid en onverenigbaarheid – de bepalingen van het hoofdstuk dat van toepassing is op de overheersende aard van de Overeenkomst.
 4. De titel boven de artikelen in de Algemene Voorwaarden en de hoofdstukaanduidingen zijn enkel ten behoeve van het leesgemak en de overzichtelijkheid opgenomen. Partijen kunnen aan deze titels en aanduidingen geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws of interessante blogs? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ook interessant

Klachtenprocedure

Algemene voorwaarden FBD Academie

Algemene Voorwaarden

Privacystatement

Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Solliciteren

Aanmelden

Voor Algemene Voorwaarden

Plan een belafspraak

Laat je gegevens achter en
wij bellen je z.s.m. terug.

Neem contact op

Laat een bericht achter